Audyty projektów PFRON

Marzec to dla naszej spółki przede wszystkim miesiąc realizacji audytów zewnętrznych projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także w tym roku nasi audytorzy przeprowadzą kilkanaście audytów w fundacjach i stowarzyszeniach, nastawionych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Referencje

Nasz spółka z roku na rok powiększa grono zadowolonych klientów, w tym jednostek sektora finansów publicznych, które powierzają nam usługę świadczenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zachęcamy do odwiedzenia zakładki „referencje”, gdzie widnieją wystawione dla nas laurki.

Audyt projektów NCN

Spółka DPC podpisała umowę na świadczenie usługi audytu zewnętrznego dwóch projektów badawczych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wartość środków poddanych badaniu wyniesie ponad 4 mln złotych. Audyt planowany jest w terminie marzec – kwiecień bieżącego roku.

Przekształcenie spółki DPC

Miło nam poinformować, że 5 lipca 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki osobowej DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. w spółkę kapitałową – DPC Audit Partner sp. z o.o.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy, bez zmiany dotychczasowego NIP, numerów rachunków bankowych i danych adresowych (w tym adresów e-mail oraz numerów telefonu). Spółce został nadany nowy numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000980398.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. DPC Audit Partner sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki DPC A. Danylczenko i spółka sp. j.

Audyt w Starostwie Powiatowym

Spółka DPC została wybrana do realizacji zadania audytowego dla Powiatu Hajnowskiego. Usługa będzie polegała na ocenie stanu zatrudnienia w Starostwie oraz realizowanych zadań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy. Ostateczny raport z realizacji audytu zostanie przekazany Zamawiającemu w II połowie br.

Audyt projektu MediQ

Zespół audytorów DPC zrealizował audyt dla jednej z najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce. Usługa polegała na przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia za pomocą metod symulacji medycznej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem audytu poza oceną efektów wdrożenia projektu i podjętych działań, było także wydanie rekomendacji.