Oferta

Audyt i kontrola projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 • zgodnie z wytycznymi UE
 • zgodnie z wytycznymi PFRON
 • zgodnie z wytycznymi NCBiR
 • zgodnie z wytycznymi NCN

Audyt wewnętrzny

 • Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Quality Assesment – ocena zewnętrzna funkcji audytu wewnętrznego

Audyt IT

 • Ocena obszarów ryzyka informatycznego
 • Audyt systemów informatycznych
 • Badanie i testy bezpieczeństwa systemów i sieci

Audyt operacyjny i finansowy

 • Kompleksowe lub tematyczne badanie obszarów działalności
 • Optymalizacja procesów wewnętrznych, w tym kontroli wewnętrznej według standardów INTOSAI i COSO
 • Badanie zgodności i rzetelności dokumentacji finansowej według standardów IIA oraz ISA-IFAC
 • Analiza i wycena przedsięwzięć i przedsiębiorstw według metod wskaźnikowych        (IRR, NPV, EVA), zgodnie z międzynarodowymi standardami

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy UE

 • Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz ze studium wykonalności
 • Przygotowanie podręczników procedur
 • Monitoring, sprawozdawczość rzeczowa i finansowa
 • Profesjonalne doradztwo w każdym z wyżej wymienionych etapów

Kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych

 • Pełna obsługa zamówień publicznych: od sporządzenia SIWZ do podpisania umowy
 • Zastępstwo w postępowaniach arbitrażowych i skargowych
 • Profesjonalne doradztwo na każdym etapie postępowania
 • Kontrola zamówień publicznych

Badania i analiza rynku

 • Tworzenie baz danych
 • Analiza konkurencji
 • Analiza potrzeb i aktywne wyszukiwanie klientów na wybranych rynkach; operacje 3, 6 i 12 miesięczne gwarantujące stały  kontakt z wybranymi firmami
 • Pomiar satysfakcji klienta

Audyt zdalny

Mając na uwadze poczucie odpowiedzialności za zachowanie maksymalnych środków ostrożności przy jednoczesnym zapewnieniu pełnowartościowych badań audytowych, deklarujemy realizację czynności audytowych – w maksymalnym możliwym wymiarze – zdalnie, bez konieczności wizyty u Państwa na miejscu. To rozwiązanie efektywne, bezpieczne i korzystne – przede wszystkim dla Państwa.

Audyt realizowany w formie zdalnej jest całkowicie zgodny ze wszystkimi standardami audytu, w oparciu o które realizujemy nasze usługi. Jest oparty na badaniu skanów dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Państwa naszym audytorom. Dokumentacja z badania (raport/sprawozdanie) jest sporządzana w normalnym, papierowym trybie, a na Państwa życzenie – w wersji wyłącznie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym audytorów.

Przekazywanie dokumentacji odbywa się poprzez bezpieczny kanał komunikacji, zabezpieczony szyfrowanym połączeniem. Dodatkowo, stosujemy zabezpieczenia hasłem.

Zapraszamy do korzystania z bezpiecznej formy przeprowadzenia audytu.