Kontrola dotacji POIR

09/11 spółka podpisała umowę na wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji dwóch projektów pilotażowych w ramach umów o powierzenie grantów, realizowanych w ramach poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wartość środków kwalifikowalnych, które zostaną poddane kontroli wynosi prawie 15 mln złotych.