Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

"Audyt zewnętrzny został wykonany sprawnie, terminowo oraz z należytą starannością" - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Dorota BortnowskaKancelaria Prezesa Rady Ministrów

„Firma Divina Polonia Consulting Sp. j. zrealizowała usługę rzetelnie, terminowo i z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.” - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego Dagmar Długosz


Urząd Miejski w Gdańsku

„Firma Divina Polonia Consulting A. Danyleczko i Spólka sp. j. -jako Wykonawca - wykonała usługę audytu należycie i terminowo, tj. zgonie z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującym w danym zakresie prawem.”- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektów Europejskich Krzysztof RudzińskiUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

„Zamawiający stwierdza, że przedmiot umowy został zrealizowany terminowo i należycie zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie”- Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jacek Woźniak.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

"Firma Divina Polonia Consulting sp. j. przeprowadziła audyt projektu zgodnie z międzynarodowymi i polskimi standardami. Audyt został przeprowadzony przez audytorów posiadających odpowiednie uprawnienia, wydane przez Ministerstwo Finansów RP.  Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością. Wszelkie postanowienia umowy zostały zachowane" - Dyrektor Departamentu do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji - Berenika AndersTo nie wszystko, przejdź do: następna strona