DPC wygrała postępowanie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1., o wartości dofinansowania ponad 11 mln zł.
W przyszłym tygodniu podpiszemy umowę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w województwie dolnośląskim.Oferta DPC została wybrana do realizacji audytu projektu badawczo – rozwojowego współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, wartość projektu: 7.889.118,63 zł.

Zakończyliśmy badanie audytowe prowadzone w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, zakres audytu obejmował m. in. realizację kontroli zarządczej, celowość i zasadność ponoszonych wydatków,  przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych oraz gospodarność i prawidłowość zarządzania majątkiem.We wrześniu zakończyliśmy realizację dwóch zadań audytowych prowadzonych w ramach audytu wewnętrznego dla jednostki sektora finansów publicznych z województwa mazowieckiego, pierwsze zadanie dotyczyło realizacji zadań ustawowych w zakresie oświaty, drugie – nadzoru nad jednostkami podległymi w zakresie usług komunalnych.To nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona