Zakończyliśmy badanie audytowe prowadzone w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, zakres audytu obejmował m. in. realizację kontroli zarządczej, celowość i zasadność ponoszonych wydatków,  przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych oraz gospodarność i prawidłowość zarządzania majątkiem.We wrześniu zakończyliśmy realizację dwóch zadań audytowych prowadzonych w ramach audytu wewnętrznego dla jednostki sektora finansów publicznych z województwa mazowieckiego, pierwsze zadanie dotyczyło realizacji zadań ustawowych w zakresie oświaty, drugie – nadzoru nad jednostkami podległymi w zakresie usług komunalnych.Przedstawiciel DPC po raz kolejny uczestniczył w międzynarodowym badaniu audytowym „Report to the Nations”, które zostało przeprowadzone przez ACFE Global z siedzibą w Austin, TX, USA. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie i dowód zaufania ze strony jednej z najbardziej prestiżowych organizacji audytorskich na świecie.W bieżącym miesiącu nasi audytorzy aktywnie uczestniczyli w audycie akredytacyjnym prowadzonym w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województwa podlaskiego.W wakacyjny czas nie zwalniamy tempa - w  tym tygodniu rozpoczyna się audyt projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o wartości ponad 85 mln złotych.To nie wszystko, przejdź do: następna strona