Przedstawiciel DPC po raz kolejny uczestniczył w międzynarodowym badaniu audytowym „Report to the Nations”, które zostało przeprowadzone przez ACFE Global z siedzibą w Austin, TX, USA. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie i dowód zaufania ze strony jednej z najbardziej prestiżowych organizacji audytorskich na świecie.W bieżącym miesiącu nasi audytorzy aktywnie uczestniczyli w audycie akredytacyjnym prowadzonym w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województwa podlaskiego.W wakacyjny czas nie zwalniamy tempa - w  tym tygodniu rozpoczyna się audyt projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o wartości ponad 85 mln złotych.Zakończyliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków 3 199 789,71 złotych. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostały przekazane Klientowi.DPC złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana do realizacji audytu projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, badanie audytowe zostanie przeprowadzone w czerwcu w Katowicach.To nie wszystko, przejdź do: następna strona